biuro rachunkowe ingenium

Wysokość składek na ubezpieczenia

 

Nie jest tajemnicą, że obowiązkowe składki na ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności są zmorą, szczególnie dla małych przedsiębiorców. Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) są oni zobowiązani do comiesięcznego odprowadzania składek o odpowiedniej wartości. W 2019 roku standardowe składki ZUS kształtują się następująco:

 

 • Ubezpieczenie społeczne - 834,55 zł lub 904,60 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,

 • Ubezpieczenie zdrowotne - 342,32 zł,

 • Fundusz Pracy i SFWON - 70,05 zł,

 

Sumując powyższe składki otrzymujemy kwotę 1246,92 zł lub 1316,97 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, którą co miesiąc większość przedsiębiorców jest zobowiązana odprowadzać do ZUS z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Taka kwota jest sporym obciążeniem dla firm, szczególnie tych młodych i rozwijających się, nie wspominając już o nowo powstałych. Z tego powodu ustawodawca postanowił wprowadzić ulgi i uproszczenia dla nowych przedsiębiorstw, dzięki czemu są one w stanie reinwestować swoje zyski w rozwój.

 

biuro rachunkowe poznań winogrady

 

Ulga na start dla nowych firm - na czym polega?

 

Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 pełnych miesięcy. Oznacza to, że mają one obowiązek jedynie do opłacania comiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w 2019 roku wynosi 342,32 zł. Taki zapis wprowadza art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi, że z niniejszej ulgi mogą skorzystać następujące podmioty:

 

 • Podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy,

 • Podejmujące działalność gospodarczą ponownie po upływie przynajmniej 60 miesięcy od dnia, w którym została ona zawieszona lub zakończona,

 • Nie wykonujące podejmowanej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali te same czynności w ramach stosunku pracy.

 

Przedsiębiorca, który pragnie skorzystać z ulgi na start składa we właściwym dla siebie oddziale ZUS formularz ZUS ZZA, w którym zgłasza się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przysługującej mu ulgi. Ulga ma charakter dobrowolny, co oznacza, że przedsiębiorca może w każdej chwili z niej zrezygnować i opłacać składki na ubezpieczenia w pełnej wysokości.

 

biuro rachunkowe poznań naramowice

 

Preferencyjne składki ZUS po zakończeniu ulgi na start

 

Po zakończonym okresie 6 pełnych miesięcy, w którym obowiązywała ulga na start, przedsiębiorca będący osobą fizyczną jest zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i odprowadzania z tego tytułu składek. Ma on jednak prawo do opłacania ich w niższej wysokości przez okres 24 miesięcy. W 2019 roku preferencyjne składki ZUS kształtują się następująco:

 

 • Ubezpieczenie społeczne - 197,03 zł lub 213,57 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,

 • Ubezpieczenie zdrowotne - 342,32 zł.

 

Obniżeniu podlega ubezpieczenie społeczne, które jest obliczane od niższej podstawy wymiaru składek, jednak ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian. Sumując powyższe kwoty nowi przedsiębiorcy, po zakończeniu ulgi na start, zobowiązani będą do odprowadzenia do ZUS miesięcznie w sumie 539,35 zł lub 555,89 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Aby skorzystać z prawa do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia należy spełnić te same warunki, które dotyczą ulgi na start, co oznacza, że każdy przedsiębiorca, który skorzystał z tej możliwości może przez kolejne 24 miesiące odprowadzać niższe składki ZUS.

 

biuro rachunkowe poznań winogrady

 

Mały ZUS - nowe regulacje od 2019 roku

 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który osiąga niewielkie przychody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności może opłacać składki ZUS od podstawy wymiaru, która będzie zależna od wysokości tych przychodów. Aby skorzystać z małego ZUSu przychody wygenerowane przez firmę w zeszłym roku nie mogą przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu ostatniego roku, przy założeniu, że działalność była prowadzona przez cały rok. W przypadku prowadzenia działalności przez część roku limit ten jest obliczany wprost proporcjonalnie. W grudniu 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł brutto. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie uprawniony do opłacania małego ZUSu w 2019 roku, jeżeli w 2018 r. wygenerował przychody niższe niż 63.000 złotych. Składki na ubezpieczenie, które będą zależne od wysokości generowanych przychodów przedsiębiorca może opłacać przez okres 36 miesięcy. W praktyce mały ZUS oznacza, że wysokość składek na ubezpieczenia będzie mieściła się w przedziale między preferencyjnymi i standardowymi składkami ZUS, w zależności od wypracowanych przychodów.

 

Kto nie skorzysta z małego ZUSu?

 

Nie każdy ma prawo do opłacania niższych składek ZUS. Z tej możliwości nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku:

 

 • Prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,

 • Nie prowadzili działalności,

 • Rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

 • Podlegali ubezpieczeniom ZUS także z tytułu innej prowadzonej działalności,

 • Wykonywali lub wykonują dla swojego obecnego lub byłego pracodawcy te same czynności, które wykonywali w ramach stosunku pracy,

 

Ponadto firmy nie mogą jednocześnie opłacać preferencyjnych składek ZUS i korzystać z małego ZUSu. Dopiero po okresie odprowadzania preferencyjnych składek na ubezpieczenia przedsiębiorca będzie mógł obliczyć i opłacać mały ZUS, pod warunkiem, że spełnia pozostałe wymagania.

 

biuro rachunkowe poznań naramowice

 

Podstawa wymiaru składki i wysokość małego ZUSu

 

Aby obliczyć podstawę wymiaru, od której przedsiębiorca będzie opłacał mały ZUS należy skorzystać z następującego schematu. Na początku należy obliczyć przeciętny miesięczny przychód w zeszłym roku korzystając z poniższego wzoru:

 

(Przychód za zeszły rok / Liczba dni prowadzenia działalności w zeszłym roku) x 30

 

Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez współczynnik ogłoszony przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, który na 2019 rok wynosi 0,5803. Końcowy wynik tych obliczeń przyrównuje się do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, aby ustalić obowiązującą przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek. Ostatecznie ustaloną podstawę wymiaru należy przemnożyć przez odpowiednie stawki, aby obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne pozostaje na niezmiennym poziomie. Wyliczenie wysokości małego ZUSu może być skomplikowane, dlatego dla pewności warto skorzystać z usług księgowych dobrego biura rachunkowego, które zrobi to za nas.

 

Jakie obowiązki nakładane są na firmę w związku z małym ZUSem?

 

Poza standardowymi zobowiązaniami względem ZUS przedsiębiorca będzie miał dodatkowo obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie informacji o rocznym przychodzie z tytułu działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Ponadto będzie musiał przedstawić na wezwanie dokumenty potwierdzające wysokość tego przychodu.

 

biuro rachunkowe poznań winogrady

 

Obniżone składki ZUS są prawem, z którego można zrezygnować

 

Nie ma obowiązku korzystania z ulgi na start, preferencyjnych składek lub małego ZUSu, jednak ze względów ekonomicznych stanowcza większość nowych przedsiębiorców chętnie na te przywileje się godzi. Powodem są oczywiście spore oszczędności - w pierwszych 30 miesiącach działalności mogą one wynieść ponad 24.000 złotych. Należy jednak pamiętać, że korzystając z obniżonych składek na ubezpieczenia otrzymujemy również, w razie potrzeby, świadczenia społeczne w odpowiednio niższej wysokości lub nie otrzymamy ich wcale w przypadku ulgi na start. Przedstawione w niniejszym artykule kwoty obliczane były od najniższych możliwych podstaw wymiaru, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je podwyższyć na własne życzenie w celu otrzymania odpowiednio wyższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Należy również pamiętać, że zapłacone w danym miesiącu składki ZUS obniżają pośrednio lub bezpośrednio zaliczkę na podatek dochodowy. Ostateczna decyzja zawsze należy do przedsiębiorcy.

 

 

 

Składki ZUS dla nowych firm w 2019 roku

17 kwietnia 2019
biuro rachunkowe ingenium
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Ingenium Sp. z o.o.

ul. Stefana Grota-Roweckiego 20

61-695, Poznań

NIP: 9721299057, REGON: 382665290

KRS: 0000774075

Formularz kontaktowy

Uwaga!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania do naszego biura na Naramowicach po umówieniu wcześniej terminu drogą telefoniczną lub mailową.

Copyright © 2022 by Biuro Rachunkowe Ingenium Sp. z o.o.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Telefon: +48 517 230 852

E-mail: info@br-ingenium.pl

Poznaj nas bliżej w sieci

biuro rachunkowe poznań naramowice
biuro rachunkowe poznań winogrady
biuro rachunkowe poznań naramowice